به نام خدا

 ابتدا از شما تشکر می کنیم که در گردهمایی شرکت کردید و با حضورتان باعث شدید تا این گردهمایی حال و هوای دیگری داشته باشد. این پرسشنامه برای گرفتن بازخورد از شما و برای بهبود برنامه های بعدی طراحی شده است. لطفا با صداقت این پرسشنامه را پر کنید.

نظر شما در مورد ثبت نام اولیه، ثانویه و اطلاع رسانی در مورد ثبت نام چه بود؟(Required)
نظر شما در مورد اطلاع رسانی های قبل از گردهمایی جوانان چه بود؟(Required)

نظرتان در مورد معارفه (ساخت پازل و Ice breaking) چه بود؟(Required)
نظرتان در مورد بازدید کاخ سعد آباد چه بود؟(Required)

نظرتان در مورد بازدید و پیاده روی گروهی روز دوم چه بود؟ (هر گروه یک مسیر پیاده روی مشخص در تهران داشت)(Required)
نظرتان در مورد کارگاه هوش مالی چه بود؟(Required)

نظرتان در مورد سلسله کارگاه های انوشه باستانی چه بود؟(Required)

نظرتان در مورد رفتن به کوشک و آب بازی چه بود؟(Required)
نظرتان در مورد درست کردن ناهار به شکل گروهی در کوشک چه بود؟(Required)
نظرتان در مورد کارگاه های آموزشی فلوآرت (شامل: جاگلینگ، اسلک لاین، پوی، توپ و ...) چه بود؟(Required)
نظرتان در مورد نمایش فایر دنس (آخر شب در کوشک) چه بود؟(Required)

نظرتان در مورد بازی های برد گیم و دسته جمعی روز آخر چه بود؟ (بازی های داخل سالن به سرپرستی بانو مهسا خوشرو)(Required)
نظرتان در مورد مرمت کاری کاشی روز آخر چه بود؟ (به سرپرستی بانو مهتاب گشتاسبی)(Required)

نظر کلی شما در مورد غذا ها و میان وعده های آشپزخانه چه بود؟(Required)

نظر کلی شما در مورد بزم شب چه بود؟(Required)
نظر کلی شما در مورد دورهمی های شبانه (خواندن آهنگ های قدیمی با تمپو، گیتار و ...) چه بود؟(Required)

نظر کلی شما در مورد نوع رفتار برگزار کنندگان با شما چه بود؟(Required)

میزان رضایت خود را از شرکت در ششمین گردهمایی جوانان زرتشتی، به چه میزان میدانید؟(Required)