خوش آمدید

 

کارگروه جوانان زیر نظر نشست انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به فعالیت می پردازد. افراد شرکت کننده در این کارگروه تمامی از هموندان جوان انجمن های زرتشتی سراسر کشور می باشند که به بحث و بررسی موضوعاتی پیرامون جوانان زرتشتی و مسائل و مشکلات و یافتن راهکارهایی برای بهبود آن ها می پردازند. در نشست شانزدهم این کارگروه در مارکار تهران در تاریخ نوزدهم تیرماه ۱۳۸۸، پیشنهاد برگزاری گردهمایی جوانان زرتشتی ایران مخصوص جوانان ۲۰ تا ۳۵ سال مطرح شد و کلیت آن به تصویب رسید و در جلسه های بعدی جزئیات بیشتر این پروژه بررسی و قرار شد تا نخستین دوره آن به میزبانی انجمن یانش وران مانتره در یزد برگزار شود.

برخی از اهداف برگزاری این گردهمایی:

- ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بین جوانان زرتشتی جهت بررسی مشکلات اجتماعی و کاری جوانان زرتشتی

- استفاده جوانان زرتشتی از تخصص های فردی یکدیگر در هر زمینه ای

- ایجاد محیطی شاد بین جوانان زرتشتی و آشنایی آنها با یکدیگر

- تجربه کار و فعالیت گروهی در محیطی کاملاً دوستانه و صمیمی