پایان مرحله اول ثبت نام

مرحله اول ثبت نام با موفقیت پایان یافت. اسامی انتخاب شدگان در همین سایت اعلام و مرحله ی دوم ثبت نام انجام میپذیرد